Zahlavi

Stanovy a podmínky účasti

Záměrem 16. ročníku soutěže Ceny Nakladatelství Academia za rok 2023 je nejen upozornit širokou veřejnost na kvalitní odbornou a populárně-naučnou literaturu, která je vydávána ve Středisku společných činností AV ČR, v. v. i., divizi Nakladatelství Academia, a na jednotlivých pracovištích Akademie věd ČR, ale zároveň podpořit prodej těchto a dalších knih v síti knihkupectví Academia. Do kategorií Cen Nakladatelství Academia je rovněž zařazena Cena za nejprodávanější titul roku 2023 v knihkupectvích Academia. Vítěze této kategorie nevybírá odborná porota, směrodatný je skutečný počet prodaných výtisků. Slavnostní vyhlášení vítězných publikací a předávání cen 16. ročníku soutěže proběhne na podzim 2024 v budově Akademie věd ČR v Praze na Národní 3.

Soutěžní kategorie

Cena Nakladatelství Academia za původní vědeckou nebo populárně-naučnou práci

Podmínky: Práce je napsána českým autorem nebo kolektivem převážně českých autorů (nemusí být vydána v českém jazyce) a jedná se o první knižní vydání, vydané v roce 2023.

Cena Nakladatelství Academia za překlad vědecké nebo populárně-naučné práce

Podmínky: Překlad z jakéhokoliv jazyka do jazyka českého, musí se jednat o první knižní vydání překladu, zároveň vydané v roce 2023.

Cena Nakladatelství Academia za výtvarné zpracování publikace

Podmínky: Cena se uděluje za mimořádné grafické zpracování jakékoliv publikace vydané v roce 2023. Hodnotí se nejen obálka publikace, ale i celková grafická úprava.

Cena Nakladatelství Academia za slovník nebo encyklopedickou publikaci

Podmínky: Publikace musí být lexikografického nebo encyklopedického charakteru. Hodnotí se obsahová správnost, přehlednost a uživatelská vstřícnost. Musí být vydána v roce 2023.

Cena Nakladatelství Academia – Kniha roku

Podmínky: Hodnotí se originalita publikace, jak obsahová, tak formální, ale také zájem čtenářské obce, zřejmý z prodejní bilance. Porota publikaci vybírá z knih nominovaných ve výše uvedených kategoriích (do této kategorie tedy není možné knihu přihlásit přímo). Rovněž musí být vydána v roce 2023.

Porota

Porota je jmenována z řad předních vědců z pracovišť Akademie věd České republiky a dalších vědeckých pracovišť, zástupců médií a profesionálů z oblasti knižní grafiky. Počet členů poroty je deset; porota si sama volí ze svého středu předsedu poroty.

 

Podávání návrhů na Ceny nakladatelství Academia

Knihy do jednotlivých kategorií mohou písemně nebo e-mailem přihlásit zaměstnanci všech pracovišť Akademie věd ČR, a to do 29. 2. 2024. Na adresu Nakladatelství Academia, Vodičkova 40, 110 00 Praha 1, k rukám Marie Povýšilové, je třeba doručit dva exempláře přihlašované knihy spolu s přihláškou (pokud nebyla zaslána e-mailem). Případné dotazy zodpoví kontaktní osoba pro celý ročník soutěže Marie Povýšilová (povysilova@academia.cz, tel. 774 135 606).