Zahlavi

Přístup k informacím

Informace zveřejňované podle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

V souladu s usnesením vlády č. 875 ze dne 6.9.2000 o Metodickém pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím uvádíme požadované informace:

 • Zřízení AV ČR
 • Organizační struktura AV ČR
 • Jméno, adresa, telefon a elektronická adresa kontaktní osoby, kde lze podat písemnou žádost o informace
     Mgr. Renata Vlčková
     Národní tř. 3, 110 00 Praha 1
     telefon: 221 403 411
     e-mail: informace@kav.cas.cz
 • Formulář žádosti pro podání žádosti o informace a místo, kde jej lze získat
  • Formulář lze získat u Mgr. Renaty Vlčkové, viz výše.
  • Pro elektronické stažení je formulář k dispozici ve formátech PDFDOC (MS Word), ZIP (komprimovaný DOC).
 • Jméno, adresa, telefon a elektronická adresa kontaktní osoby, kde se lze odvolatproti rozhodnutí o žádosti či návrhu,
     Ing. Leoš Horníček, Ph.D. - ředitel Kanceláře AV ČR
     Národní tř. 3, 110 00 Praha 1
     telefon: 221 403 361
     e-mail: hornicek@kav.cas.cz
 • Přehled nejdůležitějších předpisů
  • Zákon č. 283/1992 Sb. (ve znění pozdějších předpisů), o AV ČR,
  • Zákon č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)
  • Příkaz ředitele č. 4/2006poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  • Metodický pokyn ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Lhůty, které je ze zákona nutné dodržovat
  • do 7 kalendářních dnů ode dne podání sdělit žadateli údaje o zveřejnění informace
  • do 7 kalendářních dnů ode dne podání požádat žadatele o upřesnění požadované informace
  • nedostane-li AV ČR (kontaktní osoba) od žadatele upřesňující informace, odmítne žádost do 30 kalendářních dnů od podání žádosti
  • žadatel je informován o odložení žádosti do 3 kalendářních dnů po jejím odložení, nejpozději však ve lhůtě stanovené pro vyřízení žádosti zákonem
  • povinný subjekt poskytne požadovanou informaci v základní lhůtě do 15 kalendářních dnů od podání žádosti
  • lhůtu 15 kalendářních dnů lze prodloužit nejvýše o 10 kalendářních dnů, tj. na 25 kalendářních dnů, a to jen ze závažných důvodů, kterými jsou:
   • vyhledávání a sběr požadovaných informací v jiných dborech,
   • žádost o objemné množství oddělených a odlišných informací v jedné žádosti,
   • nutnost konzultovat s jiným povinným subjektem (nebo se dvěma či více složkami povinného subjektu), který má závažný zájem na předmětu žádosti
  • prodloužení základní lhůty a o důvodech, které k tomu vedly je žadatel informován do 15 kalendářních dnů
  • lhůty pro poskytování informací se prodlužují v období od 1. 1. 2001 až 31. 12. 2001 o polovinu, tj. na 22 respektive 37 kalendářních dní
  • lhůta pro odvolání žadatele je 15 kalendářních dnů od doručení rozhodnutí.
 • Výroční zpráva Akademie věd České republiky o poskytování  informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok:
 • Informace poskytnuté na žádost v roce 2014
 • Informace poskytnuté na žádost v roce 2015
 • Sazebník úhrad za poskytování informací